I. Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie należy rozumieć następująco:

Serwis Rinu – Serwis Internetowy znajdujący się pod domenami Rinu.pl, Rinu.se, Rinu.co.uk, Rinu.eu oraz adresami będącymi przekierowaniem do tych domen.
Administrator / Właściciel - Butterfly Media Wiktor Motylewski, z siedzibą przy al. Bohaterów Warszawy 21, 70-372 Szczecin, Polska NIP: 852-237-54-53 NIP UE: PL8522375453. E-mail: office@rinu.eu
Pracodawca – podmiot, który założył Konto Pracodawcy w Serwisie Rinu.
Kandydat – osoba fizyczna, która aplikuje na Ofertę pracy utworzoną w Serwisie Rinu.
Oferta pracy – oferta pracy utworzona przez Pracodawcę w Serwisie Rinu.
Formularz rejestracyjny – formularz rejestracji Pracodawcy w Serwisie Rinu.
Formularz aplikacyjny – formularz oferty pracy stworzony przez Pracodawcę w Serwisie Rinu służący do rekrutacji Kandydatów.
Konto Pracodawcy – internetowe konto dostępne w Serwisie Rinu, służące do zarządzania: danymi Pracodawcy, Ofertami pracy, Kandydatami, płatnościami oraz fakturami.
Konto Kandydata – internetowe konto dostępne w Serwisie Rinu, służące do zarządzania danymi Kandydata, aplikowania na Oferty pracy.
Usługi – usługi świadczone przez Administratora w ramach Serwisu Rinu.
Regulamin – niniejszy Regulamin.

II. Postanowienia ogólne

 1. Serwis Rinu został stworzony i przeznaczony w szczególności do kompleksowej obsługi procesu rekrutacji, począwszy od publikowania Ofert pracy, poprzez aplikowanie na Oferty pracy przez Kandydatów, skończywszy na gromadzeniu i zarządzaniu aplikacjami Kandydatów przez Pracodawcę.
 2. Warunkiem niezbędnym do korzystania z Serwisu Rinu jest akceptacja wszystkich postanowień zwartych w treści niniejszego Regulaminu.

III. Warunki korzystania z serwisu dla Pracodawców

Zasady ogólne:
 1. Pracodawca zobowiązany jest we własnym zakresie spełnić wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług świadczonych przez Administratora, tj. posiadać odpowiedni sprzęt komputerowy, oprogramowanie, połączenie z siecią Internet.
 2. Warunkiem korzystania z Serwisu Rinu jest prawidłowe wypełnienie przez Pracodawcę wszystkich wymaganych pól Formularza rejestracyjnego i akceptacja Regulaminu. Wysyłając Formularz rejestracyjny Pracodawca oświadcza, że podane dane są prawidłowe, zgodne ze stanem faktycznym, nie naruszają praw osób trzecich, oraz że jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie Rinu Pracodawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora podanych przez siebie danych dla celów realizacji Usług związanych z korzystaniem z Serwisu Rinu. Pracodawcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego Administrator utworzy dla Pracodawcy unikalne Konto Pracodawcy w Serwisie Rinu. Jednocześnie Pracodawca zobowiązuje się do uzupełnienia pozostałych danych rejestrowych znajdujących się w zakładce "Ustawienia konta".
 5. Zamknięcie Konta Pracodawcy w Serwisie Rinu przez Administratora może nastąpić w następstwie: a) nie przestrzegania Regulaminu, b) zakończenia współpracy z Pracodawcą, c) wysłania przez Pracodawcę, na e-mail Administratora, prośby o zamknięcie Konta Pracodawcy.
 6. Serwis Rinu zastrzega sobie prawo do przechowywania danych Pracodawcy, którego konto zostało usunięte, w celach wynikających z procesów płatności oraz fakturowania.
 7. Dane takie jak Nazwa Firmy i NIP wprowadzone przez Pracodawcę w Serwisie Rinu można zmienić zgłaszając pisemną prośbę na adres e-mail Administratora lub listownie na adres Administratora.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności danych Pracodawcy lub Kandydata podanych. W przypadku stwierdzenia niezgodności podanych informacji ze stanem faktycznym, Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Pracodawcy lub Kandydata.
Zasady zamieszczania Ofert pracy:
 1. Pracodawca zobowiązuje się do zamieszczania tylko własnych Ofert pracy lub do zamieszczania ofert, do których jest uprawniony.
 2. Pracodawca zobowiązuje się do publikowania informacji zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Pracodawca jest odpowiedzialny za treść Oferty pracy oraz zobowiązuje się do rzetelnego i możliwie najlepszego przygotowania Oferty pracy.
 4. Pracodawca jest odpowiedzialny za konsekwencje umieszczenia informacji w Ofercie pracy.
 5. Pracodawca odpowiada za udostępnienie osobom trzecim loginu i hasła dostępu do Konta pracodawcy oraz za powstałe w związku z tym konsekwencje.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Oferty pracy, w przypadku stwierdzenia niezgodności z Regulaminem.
 7. Administrator zobowiązuje się do aktywowania Oferty pracy w ciągu 3 dni od momentu otrzymania płatności za Usługę oraz zastrzega sobie możliwość weryfikacji oferty pod kątem merytorycznym i formalnym, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, możliwość wprowadzenia zmian.
 8. Po aktywowaniu Oferty pracy Pracodawca może dokonywać zmian w jej treści w ciągu 24 godzin od aktywacji.
 9. Oferta pracy jest widoczna w serwisie do 33 dni od dnia jej aktywacji. Pracodawca może w dowolnym momencie zawiesić Ofertę pracy. Pracodawca może także przedłużyć ważność Oferty pracy.
 10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść Ofert pracy.
 11. Administrator jest uprawniony do zamieszczania Ofert pracy Pracodawcy w dowolnych serwisach internetowych publikujących ogłoszenia o pracę oraz w innych środkach masowego przekazu. Zamieszczając Ofertę pracy w serwisie Rinu Pracodawca wyraża zgodę na takie publikacje, których celem jest promocja Oferty pracy. Opłaty za takie publikacje są ustalane z Pracodawcą zgodnie z ofertą cenową przesłaną do Pracodawcy przez Administratora.

IV. Warunki korzystania z Serwisu Rinu przez Kandydatów

 1. Kandydat zobowiązany jest we własnym zakresie spełnić wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług świadczonych przez Administratora, tj. posiadać odpowiedni sprzęt komputerowy, oprogramowanie, połączenie z siecią Internet.
 2. Warunkiem korzystania z Serwisu Rinu jest prawidłowe wypełnienie przez Kandydata wszystkich wymaganych pól Formularza aplikacyjnego i akceptacja Regulaminu.
 3. Wysyłając Formularz aplikacyjny Kandydat oświadcza, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym, nie naruszają praw osób trzecich, oraz że jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Po prawidłowym wypełnieniu Formularza aplikacyjnego dane kandydata zostają przesyłane do Konta Pracodawcy.
Konto Kandydata:
 1. Aplikując na Ofertę pracy Kandydat ma możliwość utworzenia unikalnego Konta Kandydata w Serwisie Rinu.
 2. Z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie Rinu Kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora oraz Pracodawców uczestniczących w procesie rekrutacji podanych przez siebie danych dla celów realizacji Usług związanych z korzystaniem z Serwisu Rinu. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 3. Zamknięcie Konta Kandydata w Serwisie Rinu przez Administratora może nastąpić: a) w następstwie nie przestrzegania Regulaminu, b) na prośbę Kandydata.
 4. Dane wprowadzone przez Kandydata przy tworzeniu Konta w Serwisie Rinu mogą być zmieniane przez Kandydata samodzielnie, za pomocą Konta Kandydata.

V. Płatności za Usługi:

 1. Płatności za Usługi świadczone przez Administratora w ramach serwisu Rinu na rzecz Pracodawcy będą naliczane zgodnie z:
  a. ceną podaną na Koncie Pracodawcy, w zakładce “Dodaj nową ofertę pracy”
  lub
  b. ofertą cenową przesłaną do Pracodawcy przez Administratora. 
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość okresowego obniżenia lub zniesienia opłat za zamieszczenie Oferty, w ramach akcji promocyjnych.
 3. Płatności za dodanie Ofert w Serwisie są realizowane przez przelew bankowy.

VI. Reklamacje

 1. Reklamację może złożyć każdy Pracodawca zalogowany w Serwisie Rinu, posiadający Konto Pracodawcy i zrealizowaną Usługę / Ofertę pracy. Reklamacje należy złożyć poprzez przesłanie informacji na adres e-mail Administratora.
 2. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są indywidualnie w terminie 10 dni od momentu otrzymania informacji od Pracodawcy.

VII. Odpowiedzialność

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. Jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług. Jednocześnie dołoży wszelkich starań aby usługa była świadczona w sposób rzetelny i ciągły.
 2. Jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Pracodawców lub Kandydatów w sposób sprzeczny z Regulaminem lub z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Informacje oraz dokumenty zamieszczone w Serwisie Rinu przez Kandydatów i Pracodawców.
 4. Utratę przez Pracodawcę lub Kandydata danych, spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu komputerowego) lub innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora (np. działanie osób trzecich).
 5. Szkody będące następstwem okoliczności, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności (np. siła wyższa, działania osób trzecich, itp.), oraz za nieodpowiednie korzystanie z Serwisu Rinu.
 6. Podania przez Pracodawcę lub Kandydata nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji Konta Pracodawcy lub Kandydata.
 7. Za interakcje i umowy zawierane pomiędzy Pracodawcą a Kandydatem.
 8. Nieprzestrzegania przez Pracodawców i Kandydatów warunków Regulaminu.

VIII. Prawa autorskie

Serwis Rinu jest chroniony prawem autorskim i umowami międzynarodowymi o ochronie praw własności intelektualnej.